مشهد، بزرگراه شهید کلانتری، بعد از میدان جمهوری اسلامی، مجتمع آبادگران ایران، برج اداری.  

تلفن / نمابر: 56-05118718255

صندوق پستی: 1566-91375

 

 

 

 

Address: Apt. 3, No. 13, Farid Dd End, Aghabozorgi st., Fayazi Ave. , Tehran, Iran

Tel: (0098)2122206264

 

 

 

Email: investtoos@yahoo.com

Email: info@8b-iranian.com

Contact Form