ارزیابی اقتصادی طرح ها

Additional Info در راستای حمایت ازحقوق مالکین و شرکت های سازنده وسرمایه گذار کارگروه تخصصی جهت مطالعات اقتصادی با روش مطالعه بازار و تحقیقات میدانی تشکیل شده و با در نظر گرفتن شرایط واقعی بهترین پیشنهاد و آلترناتیو هارا به کارفرما ارائه می نماید.تا کنون برای بیش از100 پروژه این ارزیابی ها صورت پذیرفته است.

If you wish to receive more information or to request an appointment, please complete the form opposite.

Security code
Refresh