برنامه ریزی و کنترل پروژه

هدف گروه برنامه ريزي و کنترل پروژه :

• ايجاد سيستمي مدون و طرح ريزي شده جهت برنامه ريزي اصولي و کنترل بهنگام پروژه هاي عمراني

• برنامه ريزي بر پايه مهندسي جهت پايان به موقع پروژه • اتمام پروژه درچارچوب بودجه تعيين شده بامديريت صحيح هزينه ها

• نگاهي کامل و جامع به کل فعاليتها و وچگونگياثر گذاري آنها بر خروجي پروژه

• امکان تحليل و تصميم سازي براي مديريت درکليه فرآيندهاي اجرايي پروژه

• کنترل سوابق جهت استفاده از تجربيات بدستآمده در پروژه هاي جاري در پروژه هاي آتي

 

ارائه خدمات مديريت ، برنامه ريزي و کنترل پروژه :

• پياده سازي سيستم برنامه ريزي و کنترل پروژه در دفتر شرکت و همچنين کارگاه

• تهيه انواع مدارک لازم شامل روش اجرايي، دستورالعملها و فرمها

• تهيه برنامه زمانبندي کلي پروژه با توجه به موارد قرارداد( شناسايي فعاليتها، تهيه ساختار شکست، برآورد زماني پروژه، ترسيم گانت چارت پروژه ،بررسی نقاط عطف ، رسم منحني هاي پروژه )

• تعيين حدود برنامه هاي فرعي مربوط به طراحي، تدارکات و امور اجرايي پروژه با توجه به برنامه کلي پروژه

• تخصيص منابع و هزينه ها (آناليز منابع ، تخصيص وزن به فعاليتها، تخصيص هزينه و تسطيح منابع)

• تهيه گزارشات پيشرفت پروژه، مستند سازي پروژه، تهيه تقويم کاري منابع و کنترل هزينه هاي پروژه

• تهيه گزارشات پيشرفت فيزيکي و هزينه اي پروژه جهت مديريت پروژه و نظارت و کارفرما

• جمع آوري اطلاعات براي تهيه صورت وضعيتها جهت ارائه به کارفرما با توجه به عمليات انجام شده

• تهيه و رسيدگي به تاخيرات زماني و ريالي پروژه