تعاونی عمران و توسعه هشت بهشت ایرانیان:

شرکت تعاونی عمران و توسعه هشت بهشت ایرانیان ( سهامی خاص) در فروردین ماه سال 1391 با موضوع " انجام کلیه خدمات عمرانی و ساختمانی و تأسیسات شهری - ارائه خدمات پشتیبانی قابل واگذاری به بخش خصوصی - صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز مرتبط با موضوع شرکت با استفاده از سرمایه و نیروی کار ، مهارت و تخصص اعضا - انجام سایر فعالیتهای مرتبط با اهداف شرکت " تاسیس گردیده است.