زمینه های فعالیت شرکت:

 

مطالعات و پژوهش های کاربردی 

برنامه ریزی و کنترل پروژه

ارزیابی اقتصادی طرح ها

کارگزاری اقدامات شهرداری و خرید املاک

سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی و ساختمانی 

تعریف پروژه های سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار 

مدیریت طرح پروژه های ساختمانی و عمران شهری